Procederen

Het aanvechten van een boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") gaat volgens de regels van het bestuursrecht. De AP is immers een bestuursorgaan. 

Procederen over privacy kan ook bij de gewone civiele rechter. Indien een onderneming door het gebruik van persoonsgegevens de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt, dan kan dit onrechtmatig gedrag zijn. Degene die hierdoor schade lijdt of die wil dat dit stopt, kan tegen de overtreder een rechtszaak starten. De privacyregels (privacy op de werkvloer) spelen ook een steeds grotere rol in het arbeidsrecht. Bij het beoordelen van goed werkgeverschap bijvoorbeeld wordt ook gekeken of de werkgever zich aan de privacyregels houdt. 

Hieronder leest u meer over het aanvechten van een boete en over andere procedures over privacy waarin u betrokken kunt raken.

 • Boete: Bezwaar en beroep

  Stel de AP heeft een onderzoek gedaan en besluit om een boete op te leggen (zie onder "Toezichthouder" voor de gang van zaken tijdens een onderzoek). Wat doet u dan?

  De AP legt een administratieve boete op. Volgens de wet, de Wbp, doet de AP dit in een beschikking. In deze beschikking behoort ook te staan wat uw mogelijkheden zijn om het besluit tot boete oplegging aan te vechten. Het gaat om een boete van een bestuursorgaan. Dit betekent dat als u het niet eens bent met de boete u volgens de regels van het bestuursrecht eerst bewaar kunt maken en daarna nog in beroep kunt. Dit zal dus in de beschikking worden vermeld.

  Bezwaar en later beroep aantekenen doet u schriftelijk.

  Belangrijk: het maken van bezwaar en instellen van beroep heeft schorsende werking. Of te wel, gedurende het bezwaar en beroep hoeft u de boete niet te betalen.

  Het instellen van bezwaar en beroep is aan termijnen gebonden. Dit staat in het boetebesluit of in het besluit op bezwaar vermeld. Reageert u na deze termijn dan zal het bezwaar of beroep niet ontvankelijk zijn en staat de boete vast.

  Belangrijk: De AP heeft boetebeleidsregels gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het vooral van de feiten en omstandigheden afhangt hoe hoog een boete is. Maak dus niet alleen bezwaar tegen de boete zelf, maar ook tegen de hoogte.

  De AP kan niet onbeperkt boete's opleggen. Indien een overtreding meer dan vijf jaar geleden is begaan, dan is de bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervallen. De nieuwe algemene boetebevoegdheid mag alleen worden gebruikt bij overtredingen die ná 1 januari 2016 zijn geconstateerd.

  Bijgaand treft u nog een keer het overzicht van de verplichtingen uit de wet en bijbehorende boetebedragen aan.

  Download: .

 • Civiele procedure: schade of staken
  In het rechtsverkeer, dus bij de uitoefening van een bedrijf of onderneming, moeten de rechten van anderen worden gerespecteerd. Ook de privacyrechten.

  Dit betekent dat als een betrokkene vindt dat u als verantwoordelijke onterecht niet ingaat op een verzoek tot inzage, verwijdering, wijziging, aanpassing of correctie van zijn gegevens deze persoon een rechtszaak kan starten.
  Ditzelfde geldt voor een ander bedrijf dat hinder ondervindt van het gebruik dat u van bepaalde gegevens maakt.

  Deze procedures worden bij de Rechtbank (afdeling kanton of de gewone rechtbank) gevoerd. In de dagvaarding kan een vordering worden ingesteld tot:
  • Vergoeding van schade. Dit zijn in de praktijk voor rechters moeilijke vorderingen om toe te wijzen. De hoogte van de schade moet namelijk worden vastgesteld. In het Nederlandse recht gaan we uit van vermogensschade en niet van immateriële schade.
  • Stoppen met het onrechtmatige gebruik van de gegevens. Deze vordering kan door een rechter makkelijker worden toegewezen. 

  Als de procedure tegen uw onderneming wordt gevoerd bij de rechtbank dan heeft u een advocaat nodig. Wordt de procedure tegen uw onderneming gevoerd in kort geding of bij de kantonrechter, dan kunt u zonder advocaat procederen.

Meer informatie over uw specifieke situatie? Wij helpen u graag verder